Världens största branschorganisation för professionella coacher

ICFs coachningens grundare Thomas Leonards vision om att göra professionell coaching etablerat och sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle lever starkare än någonsin i ICF internationellt och här i Sverige. Läs hela artikeln här.

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.