Här är några av de vanligaste frågorna till etiska rådet

 

Fråga: Vad gör jag om jag har hamnat i ett etiskt dilemma eller undrar över en situation jag befinner mig i?

Svar: Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i ICFs etiska råd om du har frågor, funderingar eller bara vill lufta en tanke kring coaching och etik. Maila oss på etik@icfsverige.se så återkommer någon i etiska rådet till dig.

Fråga: Kan jag vara anonym i kontakt med Etiska Rådet?

Svar: Ja

Fråga: Kan en klient eller kund (sponsor) vända sig till ICF om man inte är nöjd?

Svar: En coach som är medlem eller certifierad är skyldig att följa ICFs etiska riktlinjer och hålls ansvarig för det. Om en klient eller kund är missnöjd så kan ärendet anmälas till ICF. Lämpligen till ICF Sverige till att börja med. Etiska Rådet kommer då att bedöma ärendet och om det finns anledning att gå vidare med det till ICF Ethical Review Board genom en sk Ethical Conduct Review Process.

Fråga: Kan jag hänvisa till att jag följer ICFs etiska riktlinjer?

Svar: Som medlem eller certifierad kan du göra det. Är du inte medlem eller certifierad kan du inte göra det eftersom det ger en falsk bild av att vara ansvarig gentemot ICF och dess riktlinjer.

Fråga: Kan vi/vårt företag hänvisa till att vi/företaget följer ICFs etiska riktlinjer?

Svar: All relation till ICF är individuell så det går inte att hänvisa till att företaget i direkta eller förtäckta ordalag följer eller arbetar efter ICFs etiska riktlinjer. Det är ni som individer som är ansvariga gentemot ICF för att riktlinjerna upprätthålls.

Fråga: Vad ska jag skriva på engelska om jag är diplomerad från en ICF-godkänd utbildning?

Svar: Begreppet Diploma används i anglosaxiska länder av college och universitet, inte av coachutbildningsföretag. Vi rekommenderar ändå att använda begreppet Diploma här. Vi får räkna med att mottagaren tänker på att vi är i en svensk kontext och förstår att det är osannolikt att coachutbildningen skulle motsvara den omfattning som krävs i ett anglosaxiskt land.

Fråga: Varför får man inte kalla sig ICF-coach?

Svar: ICF använder inte det begreppet. Vi har valt att tala om ICF medlemmar och ICF certifierade coacher. Om vi alla håller oss till de begrepp som ICF globalt har valt ökar det igenkänningen och minskar förvirringen på marknaden om vad som är vad.

Fråga: Behöver man skriva ut hela certifieringen? I Brand manual skriver de att man får skriva ACC/PCC/MCC i sin titel.

Svar: Ja, det stämmer att det står så. Brand manual riktar sig främst till medlemmar. För alla som är certifierade av ICF så finns de mer specificerade Credential Logo Guidelines. I dessa framgår det tydligt att certifieringsgraden ska skrivas ut och att den ska inledas med ICF, dvs ICF Associate Certified Coach alt ICF Certified Coach (ACC) samt motsvarande för PCC och MCC.
ICF är alltså inte helt konsekventa. När vi tog fram de svenska riktlinjerna för tillämpningen av ICFs varumärken så har vi tagit fasta på att ICFs olika grader av certifieringar är relativt okända för allmänheten. Framförallt ACC blandas ofta ihop och likställs med utbildning, trots att en certifiering innehåller flera andra delar. Vår rekommendation är att i möjligaste mån skriva ut sin titel och att använda sitt sunda förnuft när kortformen passar bättre.

Fråga: Jag har ansökt om certifiering på högre nivå men inte fått svar inom tiden för min gamla certifiering. Vad får jag skriva?

Svar: Rent formellt är man ocertifierad i denna mellanrumstid och får inte åberopa ens den tidigare certiferingsgraden, än mindre den högre. Om du är medlem kan du skriva att du är ICF medlem – har ansökt om certifiering hos ICF. I sin CV kan man alltid skriva ut att man har varit certifierad under aktuella år. ICF är unika med tre år som kvalitetskrav och något vi kan vara stolta över.

Fråga: Kan jag använda begreppet professionell coach som diplomerad eller ACC-certifierad?

Svar: Vi har skrivit i riktlinjer på ICF Sveriges hemsida under Om ICF/ICF Sverige/Vårt varumärke att begreppet professionell coach inte bör användas då det kan förväxlas med Professional Certified Coach (PCC). Å andra sidan kan ordet ”professionell” för många betyda att man tar betalt för sin yrkeskunskap. Är man därför utbildad av ett utbildningsföretag som är ackrediterat av ICF och därefter arbetar som coach, helt eller delvis, kan vi inte förhindra att man kallar sig professionell coach i allmänna ordalag. Som medlem eller certifierad behöver vi däremot tänka på att vi är skyldiga att följa de etiska riktlinjerna och där står att vi ska informera korrekt om våra coachkvalifikationer (§6). Vi behöver därför vara tydliga och inte förmedla ett intryck av att vi är PCC-certifierade om vi inte är det.

Fråga:Vilka är de vanligaste situationerna som kan leda till ett etiskt dilemma?

Svar: Ett vanligt exempel är då coachen skapar en otydlig överenskommelse med sin klient. En otydlig överenskommelse mellan Coach och Klient ökar risken för missförstånd och etiska dilemman. Överenskommelsen är extra viktig då det finns en kund)som vill att en medarbetare (klient) som ska få eller blir erbjuden coaching. Överenskommelsen bör härvid klargöras vid ett inledande trepartssamtal där kund/klient får tydliggöra sina önskemål om coachingen.