ICF definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin
personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

På denna grund är det coachens ansvar att :

  • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
  • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation
  • Ställa kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
  • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg

Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.

ICF har definierat åtta kärnkompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en professionell coach skall besitta och demonstrera.
Dessa kärnkompetenser har utvecklats för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och synsätt som används i dagens coachingyrke enligt ICF.
Kärnkompetenserna används som grund i ICF:s certifieringsprocess och de är indelade i fyra grupper, där varje grupp består av sådana färdigheter som logiskt hör ihop. Grupperna och de enskilda färdigheterna är inte rangordnade, de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach, att kunna behärska och demonstrera.

ICF – Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher skiljer på coaching och rådgivning:
Rådgivning är att överföra expertkunskap. Det är inte coaching. En coach talar inte om för dig vad som ska göras, En coach ställer de frågor som gör att DU kommer fram till vad du vill och vad du ska göra – för att faktiskt få det du vill.