ICF:s Riktlinjer för användande av varumärket.

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa och behålla den trovärdighet som ICF:s premium varumärke har på marknaden. Felaktigt användande av ICF:s varumärke kan leda till anmälan till ICF Ethical Review Board. Du kan verifiera om en coach är berättigad att använda ICF:s varumärke eller ej via nedan länk, notera att den endast validerar medlemskap i ICF Global samt Certifiering!

Tillsammans stärker vi ICF:s varumärke när alla följer dessa riktlinjer

Medlemskap

Som medlem i ICF Global får du använda ICF:s logotyp och kan ange ICF Medlem eller ICF Global Member på personliga dokument såsom visitkort, CV, konsultprofil samt i sociala medier typ LinkedIn och Facebook etc. Då medlemskapet är personligt så får logotypen endast användas på dokument tillsammans med ditt fullständiga namn. Medlemskapet behöver förnyas varje år för att förbli giltigt.

För att vara medlem måste du uppfylla minst ett av nedanstående krav:

 • Har påbörjat eller avslutat en coachutbildning om minst 60 timmar som uppfyller ICFs standarder för godkänd utbildning.
 • Innehav av en befintlig ICF-certifiering (ACC, PCC eller MCC)

Utbildning

När du genomfört en utbildning som är godkänd av ICF får du ange det i dina personliga dokument såsom visitkort, CV, konsultprofil samt i sociala medier typ LinkedIn och Facebook etc.

När du godkänts från en utbildning som är minst 125 timmar (ACTP) kan du ange något av följande exempel:

 • Diplomerad Coach
 • Diplomerad Coach + Utbildningsföretagets namn
 • Diplomerad Coach + Kursens namn
 • Eller en kombination av ovan samt även en beskrivning typ, godkänd av International Coaching Federation eller uppfyller ICF:s utbildningskrav för PCC-certifiering.

När du godkänts från en utbildning som är 60 – 124 timmar (ACSTH) kan du ange något av följande exempel:

 • Diplomerad Coach
 • Diplomerad Coach + Utbildningsföretagets namn
 • Diplomerad Coach + Kursens namn
 • Eller en kombination av ovan samt även en beskrivning typ, godkänd av International Coaching Federation eller uppfyller ICF:s utbildningskrav för ACC-certifiering.

När du godkänts från en utbildning som är kortare än 60 timmar kan du ange:

 • Kursnamnet + Utbildningsföretagets namn, du kan även lägga till beskrivningen, ”godkänd av International Coaching Federation”

Så här får studenter INTE använda ICF:s varumärke och logotyper

 • ACC (PCC, MCC)-utbildad.
 • ACC (PCC, MCC)-diplomerad. ACC, PCC och MCC är benämningar på certifieringar och har således inget med utbildning att göra.

Certifiering

En certifierad coach får använda ICF:s logotyper för certifiering och kan ange det på personliga dokument såsom visitkort, CV, konsultprofil samt i sociala medier typ LinkedIn och Facebook etc. Då certifieringen är personlig får certifieringslogotypen endast användas på dokument tillsammans med coachens fullständiga namn. En certifiering är giltig i 3 år och måste således förnyas för att förbli giltigt.

En ACC certifiering anges enligt följande exempel:

ICF – Associate Certified Coach
ICF – Associate Certified Coach (ACC)
ICF – Certified Coach ACC
ICF – Certifierad Coach ACC (svenska)
ICF – ska således alltid skrivas först följt av certifieringsnivån Associate Certified Coach, alternativt ACC

En PCC certifiering anges enligt följande exempel:

ICF – Professional Certified Coach
ICF – Professional Certified Coach (PCC)
ICF – Certified Coach PCC
ICF – Certifierad Coach PCC (svenska)
ICF – ska således alltid skrivas först följt av certifieringsnivån Professional Certified Coach, alternativt PCC

En MCC certifiering anges enligt följande exempel:

ICF – Master Certified Coach
ICF – Master Certified Coach (MCC)
ICF – Certified Coach MCC
ICF – Certifierad Coach MCC (svenska)
ICF – ska således alltid skrivas först följt av certifieringsnivån Master Certified Coach, alternativt MCC

Certifieringens giltighet

ICF sätter en hög standard för coaching och certifieringen är därför tidsbegränsad till tre år. När certifieringstiden har gått ut upphör rätten att kalla sig certifierad och att använda logotypen för certifiering. Det gäller även om coachen ansökt om en högre certifieringsnivå och ej hunnit få svar. Det är därför viktigt att i god tid ansöka om förnyelse av certifieringen på samma eller högre nivå.

En certifierad coach kan enklast säkerställa trovärdigheten för sin certifiering genom att använda den digitala badge som är framtagen av ICF Global. Mer info om det finns här.

Så här får man INTE använda varumärket ICF samt Certifieringsnivå

Efter det att tidsgränsen (3 år) för certifieringen har löpt ut får man inte längre använda den aktuella logotypen eller titulera sig som certifierad coach. Certifieringsnivåerna ACC, PCC, MCC är benämningen på certifiering och får heller inte användas eller blandas ihop med utbildningar. Utbildade och ocertifierade coacher får kalla sig, Diplomerad Coach

Certifieringen får INTE skrivas ut enligt följande:

 • ICF-certifierad coach. Denna benämning får inte avvändas då certifieringsnivån måste definieras för att inte anspela på en högre nivå.
 • ICF-coach. Denna benämning får ej användas då det inte finns något som heter ICF Coach.
 • Begreppet ICF-coaching får inte användas då det inte finns någon specifik ”ICF metod” för coaching.
 • Professionell ACC-coach får heller inte användas då ordet professionell inte skall sammanblandas med ACC.
 • Om du har ansökt om en högre certifieringsnivå får du inte använda den förrän du vet att du fått ditt nya intyg.
 • Ett företag kan inte inneha en certifiering, det är den individuella coachen som innehar certifieringen.

Ackrediterade utbildningar

Ett företag eller organisation som fått sin utbildning godkänd av ICF får använda den logotyp som avser den godkända utbildningen och får ange det på sin hemsida samt på det utredningsmaterial som är relaterat till den utbildning som blivit godkänd.

Utbildningsföretag kan ansöka om att få sin utbildning kvalitetssäkrad/ackrediterad av ICF. En godkänd utbildning innebär att ICF har kontrollerat att utbildningen uppfyller deras krav på att vara coachspecifik och uppnår ICFs kvalitetskrav vilket underlättar för studenten vid ansökan om certifiering.

ICF begrepp och kriterier för godkända ACTP utbildningar

 • ACTP (Accredited Coach Training Program) – återkommande träningsprogram om minst 125 timmar som uppfyller ICFs utbildningskrav för en PCC-certifiering.
 • Lärarna måste ha en aktuell certifiering (ACC, PCC eller MCC)
 • Mentorerna och examinatorerna ska vara minst PCC-certifierade.
 • Den som är huvudansvarig för utbildningsprogrammet ska minst vara PCC certifierad och ha en plan för att ansöka om MCC inom tre år.
 • Som en del i utbildningen ACTP ingår att kunna erbjuda en egen certifiering. Kraven för dessa är olika och ska godkännas av ICF och ska ej förväxlas med ICFs PCC-certifiering.
 • Kvalitetssäkringen är tidsbegränsad till tre år, kontroll av efterlevnaden sker årligen.
 • ACTP logotypen får endast användas av utbildningsorganisationen på webbsida, dokument och kursmaterial mm avsedda för den utbildningen som blivit godkänd av ICF.

ICF begrepp och kriterier för godkända ACSTH utbildningar

 • ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) – återkommande utbildning om minst 30 timmar som omfattar samtliga kärnkompetenser.
 • Om utbildningen omfattar minst 60 timmar uppfyller den ICFs utbildningskrav för en ACC-certifiering.
 • Lärarna ska inneha en aktuell ICF-certifiering (ACC, PCC eller MCC).
  Kvalitetssäkringen är tidsbegränsad till tre år, kontroll av efterlevnaden sker årligen.
 • ACSTH logotypen får endast användas av utbildningsorganisationen på webbsida, dokument och kursmaterial mm avsedda för den utbildningen som blivit godkänd av ICF.

ICF begrepp och kriterier för godkända CCE utbildningar

 • CCE (Continuing Coach Education) – kortare utbildningar som kan, men inte måste, vara av engångskaraktär. Behöver inte omfatta alla kärnkompetenser.
 • Kvalitetssäkringen är tidsbegränsad till ett år.
 • CCE logotypen får endast användas av utbildningsorganisationen på webbsida, dokument och kursmaterial mm avsedda för den utbildningen som blivit godkänd av ICF.