ICF (International Coaching Federation) erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet för coacher som inte är knutet till en specifik utbildning. Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen, i enlighet med ICFs etiska riktlinjer och kärnkompetenser. ICF Certifierar på 3 nivåer (ACC, PCC, MCC) och en certifiering från ICF är giltig i tre år. Nedan kan du läsa om kraven för respektive certifiering.
Samtliga certifieringsprocesser hanteras av ICF global

Certifieringsprocessen för coacher, och ackrediteringen för utbildningsföretag, har uppdaterats av ICF för att bli tydligare och för att motsvara de högt ställda krav och förväntningar som finns på en ICF-certifiering och den ICF-certifierade coachen.

De olika utbildningsnivåerna

 • Level 1 (tidigare ACSTH)
 • Level 2 (tidigare ACTP)
 • Level 3 (ny).

Dessa är utbildningsmässigt anpassade för de tre certifieringsnivåerna ACC, PCC resp MCC.

Viktigt:

Coacher som redan har utbildning enligt  ACTP eller ACSTH, och som vill söka ny eller högre certifiering påverkas  enligt vad som framgår nedan.

ICF:s uppdatering av certifieringsprocessen är en följd av att ICF:s uppdaterade 8 kärnkompetenser. I korthet innebär förändringarna följande:

 • Uppdaterade ansökningsvägar för certifiering, där även de nya Level 1, 2 och 3 finns med.
 • Färdighetsprovet (t ex inspelade coachsamtal), kommer att bedömas enligt nya kriterier och riktlinjer vilka utgår från de uppdaterade kärnkompetenserna.
 • Ett helt nytt kunskapsprov införs, ICF Credentialing Exam, vilket utformats för att bedöma sökandes kunskaper och färdigheter i de uppdaterade kärnkompetenserna.

Alla som söker certifiering, måste göra det nya kunskapsprovet. Detta även om coachen tidigare gjort och blivit godkänd på Coach Knowledge Assessment (CKA).

ICF:s nya vägar till certifiering

Utbildningar förfaller inte – ACTP, ACSTH, CCE och utbildningsprogram som inte är ackrediterade via ICF kommer att accepteras även i fortsättningen.

Associate Certified Coach – ACC

Level 1 / Level 2

ACTP / ACSTH

Portfolio

Professional Certified Coach – PCC

Level 2 / ACTP

Level 1 / ACSTH

Portfolio

Master Certified Coach – MCC

Level 3

Portfolio

De uppdaterade vägarna används för att ansöka om certifiering.

Dessa integrerar ICF:s uppdaterade ackrediteringsstruktur för coachutbildningar

Level 1: 60 – 124 timmars utbildning, 10 timmars mentorcoaching och ett färdighetsprov (inspelat coachsamtal) motsvarande nivån för ACC

Level 2: 125 – 175 timmars utbildning, 10 timmars mentorcoaching och färdighetsprov (inspelade coachsamtal) motsvarande nivån för PCC.

Level 3: 75 timmars utbildning och 10 timmars mentorcoaching motsvarande nivån för MCC. Färdighetsprov kvarstår som en del av en ICF-ansökan för att bli MCC.

3 Certifieringsnivåer och kraven för respektive nivå (level)

För alla certifieringsnivåer gäller:

Coachutbildning

 • ACC 60 timmar
 • PCC 125 timmar
 • MCC 200 timmar

Coachingerfarenhet

 • ACC: 100 timmar (75 betalda)
 • PCC 500 timmar (450 betalda)
 • MCC 2500 timmar (2250 betalda)

Mentorcoaching

  • 10 timmar  över en  period om tre månader eller längre

Färdighetsprov (inspelade coachsamtal)

 • ACC: 1 session
 • PCC  2 sessioner
 • MCC 2 sessioner
 • Inspelning av en klientsession tillsammans med en skriftlig avskrift av sessionen

ICF:s skriftliga prov (ICF:s kunskapsprov, ICF Credentialing Exam)

Diplomerad coach används som beteckning för den som genomgått en coachutbildning om mer än 60 timmar samt klarat de praktiska och teoretiska prov som utbildningen innehåller. Det är en beteckning på en utbildad, ej ännu certifierad coach.

Färdighetsprov (inspelat coachingsamtal)

 • Den inspelad sessionen ska vara 20 – 60 minuter och med en faktisk klient.
 • Inspelningen ska bara vara med ljud (ingen bild!)
 • Transkriberingen ska vara:
  • Ett Word-dokument: De medverkande ska vara uppmärkta och tidsangivelser ska finnas varje gång ordet övergår till den andre. Var ordagrann: Använd samma språk som i inspelningen. Om detta språk inte ingår i ICF:s examinationsspråk, behöver avskriften även finnas på engelska.

ICF:s kunskapsprov, ICF Credentialing Exam

Från om med 1 augusti 2022 kommer alla som ansöker om att bli certifierade behöva genomföra ICF:s nya kunskapsprov.

 • Godkänt krävs för att bli certifierad
 • Bygger på ICF:s definition av coaching, på ICF:s uppdaterade kärnkompetenser och på ICF:s etiska riktlinjer
  • 81 scenarion med flervalsfrågor där man ska välja BÄSTA och SÄMSTA åtgärd för en coach
  • 60 dagars tidsfrist att bestämma dag och tidpunkt för provet när anmälan har gjorts
  • 3 timmars provtid
 • Flyttad till en säkrare testmiljö
  • På plats i ett Pearson VUE Testing Center
  • Digitalt med personliga övervakare via testtjänsten OnVue
 • Krävs även om sökanden tidigare fått godkänt på CKA (Coach Knowledge Assessment)
 • Krävs inte då en certifiering ska förnyas

Läs mer om dessa förändringar i nedanastående länkar

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/elevating-credential-process

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/how-to-apply

Frågor och svar

FRÅGA: Hur lång tid tar det att bli certifierad?
SVAR: Det är coachfederation.org som hanterar all certifiering. Det kan ta mellan 4-14 veckor från det att du ansökt tills att du får din certifiering (givet att du uppfyller kraven).

FRÅGA: 
Kan man ställa sig i kö för certifiering redan innan utbildning och coachtimmar är klara?
SVAR: Nej, allt måste vara klart innan man skickar in sin ansökan.

FRÅGA: Jag har gått en utbildning i coaching som inte är godkänd av ICF. Hur vet jag om den kan räknas som ”Coach Specific Training” i min certifieringsansökan?
SVAR: Det bedöms från fall till fall i samband med din certifieringsansökan. Skicka med dokumentation på hur dina kursmoment följer ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA
: Jag har en genomgått en coachutbildning som är en så kallad ”Portfolio” utbildning (Finns det någon sådan?) till ICF. Hur gör jag för att få min ICF certifiering?
SVAR: Se bara till att du väljer ”Portfolio Application” i samband med din ansökan.

FRÅGA: Vem får kalla sig coach?
SVAR: ”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan skriva coach på sitt visitkort. ICF verkar för att hålla en hög standard på utbildade coacher genom att erbjuda certifieringsprogram på tre olika nivåer.

Fråga: Vad ska jag skriva på engelska om jag är diplomerad från en ICF-godkänd utbildning?
Svar:
Diploma in Coaching – (följt av utbildningsföretaget)

Fråga: Varför får man inte kalla sig ICF-coach?
Svar:
 ICF använder inte det begreppet. Vi har valt att tala om ICF medlemmar och ICF certifierade coacher. Om vi alla håller oss till de begrepp som ICF globalt har valt ökar det igenkänningen och minskar förvirringen på marknaden om vad som är vad.

Fråga: Behöver man skriva ut hela certifieringen?
Svar:
 Läs mer på https://icfsverige.se/icf-varumarke/

Fråga: Jag har ansökt om certifiering på högre nivå men inte fått svar inom tiden för min gamla certifiering. Vad får jag skriva?
Svar:
 Rent formellt är man ocertifierad i denna mellanrumstid och får inte åberopa ens den tidigare certiferingsgraden, än mindre den högre. Om du är medlem kan du skriva att du är ICF medlem – har ansökt om certifiering hos ICF. I sin CV kan man alltid skriva ut att man har varit certifierad under aktuella år. ICF är unika med tre år som kvalitetskrav och något vi kan vara stolta över.

FRÅGA: Vad gäller för oss som läst på akademisk nivå till hälsocoach om vi önskar ICF-certifiera oss?
SVAR: Vår rekommendation är att bifoga ett dokument i ansökan, som beskriver hur de olika kursmomenten är kopplade till ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA: Jag har skickat in allt material för PCC-certifiering och väntar nu på godkännande. På grund av lång kötid hinner min ACC gå ut. Måste jag förnya min ACC ändå?
SVAR: Kontakta ICF Global och be att få din ACC förlängd tills du fått en uppkörningstid (?) för din PCC

FRÅGA: Det är dags för mig att förnya min ICF-certifiering och att gå från ACC till PCC. En del av mina coachtimmar är jobbcoaching och coaching vid omställning. Hur räknas jobbcoaching vid certifiering? En del av det är ju rådgivning och jag har någonstans hört att man räknar hälften av tiden.
SVAR: Man är alltid hänvisad till sitt eget samvete och de etiska reglerna för att avgöra vad som är coaching och inte.

FRÅGA: Jag behöver förnya min nuvarande ACC-certifiering. Det krävs minst 40 tim CCE utbildning varav minst 24 av dessa ska vara i ICF kärnkompetenser. Utöver dessa 40 tim krävs även 10 mentortimmar. Är 1 CCE-poäng detsamma som 1 timme CCE utbildning?
SVAR: Ja, 1 CCE-poäng = 1 timme = 1 unit. Programmet heter CCE (Continuing Coach Education) och timmarna kallas följaktligen CCEU (CCE Units) på engelska. Tyvärr uppstår förvirringen när utbildarna översätter begreppen på lite olika sätt till svenska.

FRÅGA: Jag har hört att själva certifieringen kostar extra och jag är osäker på om vissa företag bakar in det i det totala priset. Hur kan jag få tydlighet i detta?
SVAR: Ta gärna kontakt med utbildarna och ställ frågor. Exempel på frågor som du kan ställa till coachutbildarna är:
1. Hur många lärarledda utbildningstimmar ingår?
2. Hur mycket mentorcoachning/handledning ingår?
3. Ingår kostnaden för certifiering?
4. Vad behövs utöver utbildningen för att bli certifierad? Vad kostar det?
5. Är lärarna goda förebilder och erfarna coacher?
6. Är lärarna själva certifierade? På vilken nivå?

FRÅGA: Jag har precis fått min certifiering godkänd. När ändras min certifiering på svenska hemsidan? Kan jag göra det själv?
SVAR: Ja, du uppdaterar din profil själv. Under inloggningsrutorna finns en länk “ändra dina uppgifter”. Klicka där och välj rätt certifieringsnivå i listboxen.

FRÅGA: Tar det lång tid att få sin omcertifiering godkänd från global?
SVAR: Nej, det brukar bara ta några veckor eftersom det inte är någon ny examination som krävs för förnyelsen.

FRÅGA: Vem kan vara mentorcoach?
SVAR: För att få vara mentorcoach krävs att du är certifierad på minst samma nivå som den du är mentorcoach för. Är ni båda på certifieringsnivå ACC måste mentorcoachen gjort minst en förnyelse på sin certifiering (omcertifiering). När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach som har lång erfarenhet av coaching och som kan ge dig värdefull feedback och återkoppling.

FRÅGA: Jag har mentorcoachat en klient som nu skulle vilja ha ett intyg om detta. Kräver ICF intyg på mentorcoachning eller räcker det att klienten anger mig i sin logg?
SVAR: ICF kräver inget intyg för mentorcoachningen. Den som söker en certifiering anger bara vem/vilka de haft som mentorcoacher och under hur många timmar. Om du ändå vill tillmötesgå klienten, formulera intyget efter vad det ska användas till.