Alla inlägg av Jenny Bergh

Om Jenny Bergh

Jenny är en erfaren utbildare, särskilt inom ledarskap, organisation och coaching och är en uppskattad föredragshållare och processledare i stora och små sammanhang. Jenny drivs av att se andra utvecklas och ger ledarstöd till ledare. Hon är utbildad coach och ICF Associated Certified Coach (ACC) samt engagerad som styrelseledamot i branchorganisationen för professionella coacher, ICF Sverige.

Jonathan Passmore på STORA COACHDAGEN

Jonathan Passmore är internationellt erkänd coach och psykolog flitigt anlitad som talare men också aktiv forskare och författare till ett flertal böcker om coaching, sammanlagt har han 30 böcker och ett hundratal artiklar i portföljen. Han är Professor Catedrático för Leadership and Coaching vid University of Evora I Portugal, etablerade och drev Storbritanniens första Masterprogram i coachande psykologi vid University of East London och är nu lärare vid Henley Business School.

Nu aktuell med den stora transnationella studien om nuläget i coaching – State of Play in Coaching – som under förra året genomfördes med hjälp av coacher i 51 länder runtom i Europa. Sverige var ett av de länder som deltog i studien med hjälp av ICF Sverige. Över länk kommer han delta i den STORA COACHDAGEN den 5 november. I sin presentation State of play in coaching and how may AI affect it ger han en nulägesöversikt över coaching runtom I Europa nu och framåt. I studien svarade över 2 890 coacher runtom i Europa på frågor om sin verksamhet, metoder, etik med mera. Med utgångspunkt från detta bjuder Jonathan på en överblick över vår bransch och dess utveckling.

Anmäl dig till STORA COACHDAGEN 2018

Varmt välkommen att följa oss i sociala medier och här på vår hemsida för fler nyheter kring International Coach Federation och Stora Coachdagen

Stora coachdagen 2018

Sedan 2015 har International Coach Federation samlat coacher kring ett utvecklande höstevent. I år höjer vi temperaturen och lanserar STORA COACHDAGEN.

Dagen du inte vill missa om du arbetar som coach, ledare, ledartränare, förändringsagent eller liknande!

Henrik Martin, entreprenör och ledarutvecklare: “Från Napoleon till VOKA“, om att vår tids ledarskap har helt nya förutsättningar. Den engelska akronymen VUCA, Votality – Uncertainty – Complexity – Ambiguity (på svenska Flyktighet – Osäkerhet –  Komplexitet – Tvetydighet) försöker sätta ord på det många av oss upplever som en verklighet idag. Det vill säga att upplevelsen att vara i en dimma, att allt är flyktigt, svårgripbart, komplext och alltid har minst två sidor. Detta kräver en ny sorts ansats från varje ledare och beslutsfattare

Tobias Degsell är expert på kreativitet och nobelpristagarnas hemlighet till framgång,  i ett hundraårigt hperspektiv. Vad kan vi lära av dem inför en framtid med Artificiell Intelligens (AI)? Tobias talar om hur vi kan träna oss i att gå “Från ord till handling”.

Jonathan Passmore (via länk), är en internationell coach, prisad forskare och ofta anlitad talare. Nu har han tillsammans med dr Hazel Brown lett den stora transnationella studien ”State of Play in coaching” där han tillsammans med forskningsledare från 50 länder runtom i Europa frågade coacher, mentorer och inköpare om deras syn på coaching, för att kartlägga likheter och skillnader över hela Europa.

Vi tänker att ledare, chefer och HR och andra som är intresserade av personlig utveckling, kommer ha stort utbyte av dagen som sådan.

Välkommen!

Anmäl dig till Stora Coachdagen

Kommunikatörerna som valde att coachutbilda sig

Coachingen har lärt oss att lita till processen

Kenneth Larsson och Gunilla Munke på Madicon Communication har arbetet hela sitt yrkesliv inom kommunikation och marknadsföring. För några år sedan skaffade de sig kompetens och verktyg inom värdegrundsbaserad kommunikation och idag utgår deras kärnverksamhet från tre perspektiv, värdegrund, kommunikation och affärsnytta.

Gunilla berättar att de innan de gick coachutbildning ibland hamnade i samtal som berörde på djupet och som de kände krävde en större respekt. Arbetet med värderingar påverkar kunderna inte bara organisationsmässigt utan leder ofta till personlig reflektion hos de som är involverade. Ungefär samtidigt träffade Kenneth på en coach som använde några coachverktyg för gruppsamtal och egen reflektion vid ett par affärsnätverksträffar som jag deltog i. Det som hände där gjorde stort intryck på mig berättar Kenneth och efter en tids fundering anmälde vi oss till en coachutbildning.

– Det var helt rätt beslut, konstaterar Kenneth. Coachingen har hjälpt oss mycket i mötet med kunden, vi upplever att vi har blivit tryggare i samtalen med våra kunder när frågorna går på djupet. Vi har lärt oss att lita på processen. Idag använder vi det coachande förhållningssättet i våra workshoppar hos kunder såväl som i vårt interna arbete i företaget.

-Det här har gjort att vi fördjupat våra kundrelationer och vi ser att det beror på att vi idag är mer nyfikna, vi ställer bättre frågor. Vi är mer närvarande i mötet med våra kunder vårt fokus är på dem och vi har förbättrat vårt lyssnande. Vi märker att coachingen hjälper oss att hjälpa våra kunder till medvetande om nya perspektiv på sin verksamhet såväl som sin potential inflikar Gunilla

– Ja det har förändrat mitt ledarskap, intygar Kenneth Jag använder mig av coachingen i allt från styrelsemöten för att bemöta komplexa situationer till enskilda medarbetarsamtal.

Vi har också utvecklat några egna interna metoder såsom att vid vår arbetsplatsträffar har vi alltid Veckans JAY! där vi lyfter vad vi gjort bra. Men vi talar också alltid om vad vi lärt oss den gångna veckan, vi förmår att ta tillvara vårt lärande betydligt bättre och det blir actions och utveckling på riktigt. Allt det där ser vi hända när vi litar till processen både hos oss själva och hos andra.

 

Coaching skapar hållbara organisationer

Att vara hållbar i sitt ledarskap är ett mynt med många sidor. Det kan handla om att vara hållbar med sina egna personliga resurser som tid eller förmåga men det kan också handla om hur vi tar tillvara alla resurser i organisationen. Människorna som utgör organisationen är den mest värdefulla resursen, utan människor – ingen organisation.

För några år sedan hade jag förmånen att fördjupa mig i jämställdhet och många av de frågor som det ämnet innehåller och berör. Jag och min kollega identifierade tidigt mönster i den organisation där vi utförde forskningen (Jämställdhet, informella och formella hinder, Bergh & Carlsson, 2013) som visade på att det inte bara var jämställdhet mellan könen som var utmaningen utan överhuvudtaget våra föreställningar om vad som anses normalt och vad som har mest värde eller vem som har mest värde rättare sagt.

Normen det vill säga vad som anses vara normalt ställer ofta till det för oss som människor men inte minst som ledare. Det gör oss mindre hållbara och mer sårbara. Ibland kan normen vara väldigt snäv, på gränsen till elitistisk, få människor ryms och de som ryms inom normen är mer eller mindre medvetet rädda att falla ur normen. Vem som helst kan förstå att en sådan organisation skulle prestera betydligt bättre, vara kreativare och effektivare om fler tilläts vara med, även de som är olika de lika.

Alla är med och skapar normer och här kan inte någon ensam skyllas, även om de som har inflytande har ett större ansvar om normer ska förändras. Normer är något som är djupt förankrat hos oss ofta ända sedan barnsben. Därmed är det något som formar och påverkar våra beteenden utan att vi tänker på det. Den som vill förändra sitt beteende behöver därför anstränga sig för att bli medveten om sitt agerande.

I ett coachande förhållningssätt finns nycklar till det hållbara ledarskapet. Nycklarna är bland annat nyfikenhet, lyssnande, självbehärskning och effektiv kommunikation. Att vara nyfiken och öppen för det som är annorlunda än sig själv, att vara nyfiken gentemot det jag inte vet något om. Att ställa frågor som skapar rymd åt var och en. Att ha ett coachande förhållningssätt är också att vara självbehärskad, att hålla tillbaka det som är mitt för att betjäna det som är någon annans. Det är också att lyssna med ett öppet sinne och verkligen höra med önskan om att se det den andre ser. Ska man bara var följsam, öppen, tillitsfull och inlyssnande? Självklart inte, allt ledarskap innehåller riktning i någon form och riktning kräver tydlighet. Otydlighet skapar misstänksamhet och osäkerhet, att var tydlig om förväntningar, roller, krav, mål och så vidare är av vikt i sammanhanget.

Om vi till nycklarna också lägger en grund av mod och tillit i lika delar, då är vi på god väg att skapa en organisation och ett ledarskap som leder hållbart!

Vill du arbeta med de här frågorna gör du väl i att ta kontakt med någon av alla de professionella coacher som är medlemmar hos ICF. Du hittar dem via vår hemsida icfsverige.se på funktionen “Sök en coach”

Artikeln författad av: