Monthly Archives November 2018

ICF Sverige nyhetsbrev november 2018

Hej coachvänner i ICF Sverige och alla andra coacher i Sverige! Nu är det som intensivast med alla aktiviteter som skall genomföras före jul och årsskiftet. Verksamhetsplanering, budgetering, lönerevision, omorganiseringar etc, allt på en gång. Alla drabbas vi inte av det, men många av våra kunder, som känner sig stressade av den yttre verkligheten med även vardagens utmaningar , som gör att ibland går inte ekvationen ihop. Därför är coachningen så värdefull för att på ett tydligt sätt skapa medvetenhet, så vi kan ta positiva autentiska steg framåt för individens bästa. Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom

Forskningsforum: Vad är det som verkar fungera när vi sätter och försöker uppnå beteendemål?

Facilitating Successful Behavior Change: Beyond Goal Setting to Goal Flourishing. I en metastudie*) på forskning kring mål, både vad som är framgångsfaktorer när man formulerar mål och när man strävar för att uppnå dem, ges förslag till coacher hur de, utifrån den samlade forskningen, bättre kan stötta och utmana sina klienter i deras strävan att förändra sitt beteende och skapa nya vanor. Några av de viktigaste kännetecknen på engagerande mål är: Svårighetsgrad, dvs lätta eller utmanande Tidsperspektiv, dvs långsiktiga eller kortsiktiga Antal mål att arbete mot samtidigt, dvs ett eller flera Typ av mål, dvs lärande eller prestation Motivationsgrad, undvika

Hjärnstretch, trolleritrick och framtidsspaning på Stora coachdagen

Vid ICF Sveriges nationella konferens Stora coachdagen samlades idag närmare 150 coacher, ledare, konsulter och andra intresserade av framtidens organisationer och hur vi förhåller oss till en snabbt föränderlig värld. Ett högkvalitativt startfält av talare gav under dagen olika perspektiv på vår nutid och vart vi kan tänkas vara på väg inramat av dagens moderator Carl Thillenius som knöt samman med trolleritrick och fingerfärdighet.             Henrik Martin, management konsult med överblick över ledningsstilars utveckling var först ut med en presentation av hur vi nu går från hierarkiska Napoleon-organisationer till VOKA-organisationer präglade av att omges av 

Forskningsforum: En systematisk översyn av utfallet i executive coaching

A systematic review of executive coaching outcomes. Is it the journey or destination that matters the most ? Denna forskningsstudie av  Andromachi Athanasopoulou  och Sue Dopson är en sammanfattning av över tvåhundra andra studier som berör executive coachning. Studien har täckt in intressenter som höga chefer,  professionella coacher, HR, coachees på olika nivåer, stakeholders(uppdragsgivare).  Studien definierar vad executice coachning är , vilket kan användas av oss ( ej här).Flera slutsatser kan säkert användas av oss (ytterligare kunskap), några behöver diskuteras ytterligare. En nyhet är att studien pekar på att för executive coachning (EC) har den sociala dimensionen/sammanhanget större betydelse än individens resultat. Några