Monthly Archives August 2018

Kommunikatörerna som valde att coachutbilda sig

Coachingen har lärt oss att lita till processen Kenneth Larsson och Gunilla Munke på Madicon Communication har arbetet hela sitt yrkesliv inom kommunikation och marknadsföring. För några år sedan skaffade de sig kompetens och verktyg inom värdegrundsbaserad kommunikation och idag utgår deras kärnverksamhet från tre perspektiv, värdegrund, kommunikation och affärsnytta. Gunilla berättar att de innan de gick coachutbildning ibland hamnade i samtal som berörde på djupet och som de kände krävde en större respekt. Arbetet med värderingar påverkar kunderna inte bara organisationsmässigt utan leder ofta till personlig reflektion hos de som är involverade. Ungefär samtidigt träffade Kenneth på en coach