Monthly Archives March 2018

ICF Global Leadership Forum 2018 genomfört i Vancouver

Under några intensiva dagar samlades Internationella coachförbundets ordföranden från olika länder för gemensam konferens kring ledarskap. Deltog gjorde ledare från 140 olika länder och Sverige representerades av Johan Hederstedt, vice ordförande i ICF Sverige och föreslagen som ny ordförande till årsmötet om drygt en månad. Konferensens fokus var leadership och coachning. Inför konferensen hade varje deltagare förberett sig genom att ta fram sin egen vision, värderingar, övertygelser och ledarstil. Under konferensen gavs sedan gott om tillfälle att både uppdatera sig på de senaste nyheterna i världens största förbund för coacher, ICF, och att utbyta erfarenheter med andra ordförande från hela

Vanliga modeller i svensk coaching

I rapporten The state of play in coaching in Sweden – nuläget i svensk coachning ges en lägesrapport över coachingsverige i förhållande till Europa. I denna internationella  studie svarade coacher över hela Europa på frågor om hur de ser på och bedriver sin verksamhet. Dagens artikel handlar om vilka perspektiv och modeller som är vanligast. Svenska coachers topp tre lista är: 1. GROW-modellen (används av hela 82% av svenska coacher och är också den vanligaste i Europa som helhet) 2. Lösningsfokuserade samtal  (46 %) 3. Motiverande samtal (44%) GROW-modellen är välkänd i coachkretsar runtom i världen och fångar med sin riktning Goal-Reality-options-What (som i olika variationer får lite

Årsmöte/Nationell Medlemsdag 25 april

Anmäl dig till Vårens stora medlemshändelse! På programmet står bl.a. val av ny styrelse,  genomgång av våra strategiska riktlinjer inför 2020, föredrag av Företagarnas VD Gunther Mårder och en hel del annat. Klicka för program: ICF Medlemsdag ÅRSMÖTE Anmälan via länken: https://simplesignup.se/private_event/129084/1f8889ab8e Dagen ingår i ditt medlemskap , du betalar endast för förtäringen – 200 kr (självkostnadspris). Kom ihåg att du måste ha förnyat ditt medlemskap för 2018 för att kunna vara med! Dagordning for årsmöte i ICF Sverige 2018 Valberedningens förslag inför årsmötet 2018 Val sker vid årsmötet. Du som inte har möjlighet att delta på plats kan delta via ZOOM under

Fortsatt medlem i ICF – hur gör jag?

Hej alla medlemmar. Senast den 31 mars behöver du förnya ditt medlemskap då ICF:s nästa verksamhetsår börjar 1 april. Du kan läsa mer om hur och varför här: http://icfsverige.se/medlemskap/ansok-om-medlemskap/ För att förnya ditt medlemskap, gå till följande sida: https://coachfederation.org/why-icf/renew-membership På denna sida finns en videosnutt om hur du går till väga. Här kommer informationen i text: • Klicka på knappen RENEW NOW • Då kommer du till en sida ”ICF Membership Renewal / Code of Ethics • Klicka i att du har läst och sen CONTINUE • Välj Chapter (ICF Sweden är troligen förinställt). Här står också vad medlemskap i

Så utvärderas effekten av coaching

I rapporten The state of play in coaching in Sweden – nuläget i svensk coachning ges en lägesrapport över nuläget i coachbranschen. Rapporten bygger på enkätsvar från coacher över hela Europa som fått besvara en enkät kring hur de ser på och bedriver sin verksamhet. I den här artikeln beskriver vi hur svenska coacher utvärdera sin coaching. Coaching är en tjänst som sker i ett förtroendesamtal mellan klient och coach. Samtalet är koppla ttill en önskad förändring utifrån klientens egna och ibland även inköpande parts mål med processen. I inledningen av ett coachsamarbete utformas därför tydliga mål och dessa stäms av löpande

Noggranna och skriftliga trepartsavtal vanligast i svensk företagscoaching

I rapporten The state of play in coaching in Sweden – nuläget i svensk coachning ges en lägesrapport över coachingsverige i förhållande till Europa. I den här artikeln beskriver vi hur svenska coacher skiljer sig från sina europeiska kollegor när det kommer till avtalsskrivande med företagskunder. Coaching är ofta en trepartsaffär där det finns en kund som köper in tjänsten men det är inte nödvändigtvis inköparen som sedan är den som nyttjar den. Det kan t.ex. vara en HR-avdelning som köper in coaching till företagets chefer, en företagsledning som köper in coaching till en nyanställd eller en överordnad som köper in teamcoaching

​Coaching del av ett större utbud för de flesta coacher

I rapporten The state of play in coaching in Sweden – nuläget i svensk coachning ges en lägesrapport över coachingsverige i förhållande till Europa. En av de frågor studien ger svar på är hur stor del av coachens vardag som används till just coachning och hur priset för denna tjänst ser ut. Nästan hälften av de svarande uppger att de använder bara 20-30 % av veckans arbetstid till coachning I konsultvärlden brukar en debiteringsgrad om 60-80% vara standard men något man också bör väga in när man tittar på siffrorna är att coacher oftast räknar ren coachtid strikt – i alla fall

​Svenska coacher flitiga och effektiva i kompetensutveckling

För att hålla sig uppdaterade i sitt yrke uppger sig svenska coacher i större utsträckning än det europeiska snittet använda sig av samtliga omfrågade metoder för kompetensutveckling utom formella universitetsstudier. Det visar den nyligen publicerade studien Nuläget i svensk coaching. Universitetsutbildning är för övrigt en liten andel i alla länder, det finns få universitetskurser i coachning och den mesta utbildningen såväl som fortbildningen sker på andra sätt. Vad gör då coacher för att hålla sig uppdaterade? (siffran inom parentes motsvarar europeiskt värde) Läser coachlitteratur 77 % (68) Deltar i coachwebinarier 63 % (43) Går kortare kurser i coaching 63 % (42) Går

​Självreflektion grund för coachers lärande och utveckling

I ett yrke som coachning där den egna insatsen är en så stor del av det totala utfallet blir självreflektion en viktig grund för lärande och utveckling. Reflektion är i coachbranschen brett erkänd som en effektiv metod för lärande och fortsatt utveckling i professionen. I studien Nuläget i svensk coaching som publicerades i dagarna visar det sig att svenska coacher i större utsträckning än sina kollegor är flitiga användare. Av åtta olika metoder för reflektion är det bara co-mentoring och coaching supervision som har färre användare i Sverige än i övriga Europa. När det gäller självreflektion, kollegiala nätverk. mentorcoaching och att läsa

Nuläget i svensk coaching

I rapporten The state of play in coaching in Sweden – nuläget i svensk coachning ges en lägesrapport över coachingsverige i förhållande till Europa. Rapporten är resultatet av en trans-europeisk studie kring nuläget i coachning. Syftet med projektet har varit att fördjupa förståelsen för coachers verksamhet. Studien gjordes i enkätform på det egna landets modersmål för att få svar från så många coacher som möjligt runtom i Europa kring hur de formar sin verksamhet, hanterar sin fortbildning och ser på etikfrågor. Studien innehåller även frågor kring metodval och utvärderingsmodeller. Enkäten gjordes på 31 olika språk och besvarades under 12 veckor mars-maj 2017 av sammanlagt 2898 coacher