Datum/Tid
Datum - 2 October, 2018
18:00 - 18:30


Kallelse till extra årsmöte i ICF Sverige

Mötesdag: 2 oktober 2018 kl: 1800

Plats: Extra årsmötet genomförs som zoommöte.

  1. Val av ordförande på extra årsmötet
  2. Val av mötessekreterare
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Val av två justeringspersoner och val av rösträknare
  5. Fråga om extra årsmötet utlysts i behörig ordning
  6. Godkännande av föredragningslista
  7. Val av revisor
    Föreslagen revisor är Angelika Thor, auktoriserad revisor, ABC revision
  8. Avslutning av mötet

Vid vårt årsmöte i april beslöts att byta revisor. Vi beslöt då också att ge styrelsen i uppdrag att lösa det men efter vidare samtal har vi insett att den lösningen, även om den i stunden kändes enkel, inte är så bra. Styrelsen kan och bör inte själva utse den revisor som ska granska dem. Vi kallar därför till en kort extra stämma via zoom för det beslutet nu när valberedningen har vaskat fram en bra kandidat.

Anmäl dig till info@icfsverige.se och anslut dig via följande länk https://zoom.us/j/716046940

Vänliga hälsningar
Johan Hederstedt