Kategoriarkiv: Nyheter

Årsmöte/Nationell Medlemsdag 25 april

Anmäl dig till Vårens stora medlemshändelse!

På programmet står bl.a. val av ny styrelse,  genomgång av våra strategiska riktlinjer inför 2020, föredrag av Företagarnas VD Gunther Mårder och en hel del annat.
Klicka för program: ICF Medlemsdag ÅRSMÖTE

Anmälan via länken:
https://simplesignup.se/private_event/129084/1f8889ab8e

Dagen ingår i ditt medlemskap , du betalar endast för förtäringen – 200 kr
(självkostnadspris).

Kom ihåg att du måste ha förnyat ditt medlemskap för 2018 för att kunna vara med!

Dagordning for årsmöte i ICF Sverige 2018

Valberedningens förslag inför årsmötet 2018
Val sker vid årsmötet. Du som inte har möjlighet att delta på plats kan delta via ZOOM under det konkreta årsmötet kl. 11.10 – 11.45. Anmäl dig då till info@icfsverige.se.

Verksamhetsberättelse 2017

 

 

Coachcirklar – få och ge feedback i kollegialt lärande

Hej Coach!

Vill du ha mer träning och feedback på din coachning? I så fall är du välkommen till ICF Sveriges Coachcirkel!

Upplägget är enkelt; du coachar en person och erhåller coachning av en annan. När du blivit coachad ger du feedback till coachen. Ni bokar själva tillfällen och för att det ska bli rättvist föreslår vi att ni som är coacher erbjuder er klient två tillfällen/månad och att coachningen sker via telefon eller Skype. Vill ni komma överens om annat går det förstås bra. Hur långa samtalen ska vara bestämmer ni själva.

Vi tillhandahåller ett feedbackverktyg som du kan använda om du vill. Du kommer att coacha, och bli coachad av en coach som har samma erfarenhetsnivå som du har utifrån coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå.

Detta är kostnadsfritt och ingår i ditt medlemskap i ICF. Anmäl dig senast den 10 februari genom att maila namn, telefonnummer, coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå till ackrediterad@icfsverige.se.

Senast den 20 februari kommer du att få en klient att kontakta och coachcirkeln pågår till den 20 maj.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Eva Insero eller Anja Lindberg på ackrediterad@icfsverige.se.

ICF Sverige startar upp ett forskningsforum

ICF Sverige anser att forskning kopplat till coachning är betydelsefull och även kan stärka vår professionalitet som coacher.

Styrelsen har beslutat att inrätta ett forskningsforum med syfte att med hjälp av forskningsresultat kunna förmedla tankar, ideér, innovationer och resultat till organisationer, chefer, beslutsfattare samt ICF coacher. Forumet kan vara en länk mellan forskning och praktik.

Forumet kommer bland annat att

  • ta erforderliga kontakter med universitet och högskolor,
  • förmedla intressanta slutsatser om coachning kopplat till forskning till ICF-medlemmar,
  • bjuda in intressanta föreläsare,
  • ta erforderliga kontakter med ICF Global research.

Inom ICF bedrivs en hel del arbete med att samla och stödja forskning runt coaching och på organisationens globala sida finns en forskningsportal med samlade artiklar. Det svenska forskningsforumet blir ett komplement som skapar nätverk även inom landet.

ICF är en global branschorganisation för professionella coacher med ICF Sverige som en del. Inom ICF arbetar vi för kvalitetssäkrad coachning med god etik, hög standard och oberoende certifiering.

ICF Sveriges styrelse består av förtroendevalda coacher som arbetar ideellt med styrelsearbetet. Styrelsen ansvarar för verksamhetens strategiska frågor och verkar för samordning mellan de olika lokala grupperna.

Låt oss presentera våra nya ledamöter i etiska rådet

Från och med nu i höst har etiska rådet som överenskommet vid årsmötet fyllts på. Eftersom Roy Brander valt att avsluta har rådet fyllts på med två nya kunniga coacher för att de facto fylla på antalet ledamöter i rådet. De två nya är Cecilia Gromark och Annika Lögdlund, båda erfarna coacher med stort intresse för etiska frågor.

Då våra medlemmar i etiska rådet formellt väljs vid årsmötet är de båda nya adjungerade fram tills dess men fungerar fullt ut som medlemmar i etiska rådet och står redo att möta dig i dilemman som uppstår eller när du bara vill dryfta en fundering.

En närmare presentation av dem båda hittar du i valberedningens presentation av dem här.

Artikelserie om coachyrket och värdet av coachning

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson, medlem och ICF Master Certified Coach (MCC).

Längre ner finns innehållet i den första artikeln i serien.

Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer en coach och hur du ska veta om det verkligen är en coach du behöver.

Coach är ett yrke – Del 1: Branschförbund

Förändringstakten i vårt samhälle ökar – mycket sker snabbare idag än förr i tiden, vare sig det var för 10, 50 eller 100 år sedan. Vi vet att vi alla behöver förhålla oss till detta faktum på ett eller annat sätt och ja, mycket underlättas om vi är nyfikna på det nya istället för att göra motstånd.

Coaching hör till ett av dessa ”smånya” fenomen. Det största internationella branschförbundet, International Coach Federation (ICF) med sina 29 000 medlemmar1 (varav drygt 300 i Sverige) firar 22 år i år.


Vikki G Brock har skrivit en avhandling om coachingens historia3 där hon tar upp 366 påverkare: Originators – från tidigt 1900-tal fram till 1980-talet då Transmitters tog vid och som på 1990-talet skalade upp coachingen med hjälp av Later generation. Liksom KBT-are hänvisar Brock till Platon och Sokrates som tidiga källor – men även österländsk filosofi har påverkat. De vetenskapliga fält som har bidragit till coachingens utveckling kommer främst från beteendevetenskaperna psykologi, sociologi, pedagogik samt ekonomi men också via idrotten och neurovetenskapen (nervsystem, hjärnan).

Vem definierar coaching?

Låt oss ändå säga att coach är ett ungt yrke eftersom det först i slutet av 1990-talet började nå ut i större skala och då även i organisationer. Vem ska då definiera detta yrke? Titeln är fri – alla kan kalla sig coach och det är många som också gör det. Den positiva framåtriktade och resultatfokuserade metoden attraherar.

I Sverige har en del större organisationer, myndigheter och kommuner sedan ett antal år börjat upphandla coaching. Jag har följt en del av dessa och noterar att bilden/definitionen av coaching ofta är ganska spretig och sällan efterfrågas coachspecfik utbildning, än mindre certifiering. Men det kommer fler och fler som vet och känner till att yrket som professionell coach börjar växa fram! T ex personalchefer som själva har viss coachutbildning eller som haft egen coach – de har en helt annan tyngd i sina beställarkrav. De företag/konsulter som lämnar anbud har (utöver coacher) ofta en bakgrund som managementkonsult eller ibland som psykologer/terapeuter. Det är intressant tycker jag att två etablerade yrkeskategorier så lätt svarar an och säger sig utöva något som andra tycker kräver speciell utbildning och träning – och ser som ett eget yrke. Många vill som sagt rida på den positiva coachvågen! Men vet beställaren vad hen vill ha och vet beställaren vad skillnaderna är mellan dessa yrkeskategorier? De kanske vet vad de får, men inte vad de går miste om.

Så här definierar ICF coaching: – Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera sin personliga och professionella potential.

1 § 2 Managementkonsult enligt Sveriges Managementkonsulters stadgar: En managementkonsult respektive managementkonsultföretag är en konsult eller managementkonsultföretag som utifrån en självständig och oberoende position tillhandahåller råd och/eller praktisk assistans inom organisationsövergripande ledningsärenden (definitioner av verksamhetsområden se § 3).

Coachmodellen baseras som jag ser det på det ontologiska perspektivet, dvs vårt varande. Det innebär att coacher ställer dig frågan – vem är du, vem vill du vara och vem behöver du vara för att klara av allt du vill uppnå?! En coach undrar hur du vill att din framtid ska se ut. Ståendes i denna framtid är det lättare att se stegen som ska leda dit. Detta perspektiv och arbetssätt är fundamentalt skilt från både managementkonsulter4 och terapeuter som båda anlitas som expert för att ställa diagnos, ge råd eller behandling, vägledning och information. Coachen arbetar med transformation – som kan sägas innebära ett skiftat varande och som en följd av det ett annat, nytt agerande (och därmed resultat).

För coacher finns det ett flertal oberoende bransch/yrkesförbund i världen. ICF är både det äldsta och det största i världen. Det är också det förbund som flest professionella coacher i Sverige har anslutit sig till. ICF är anslutet som branschorganisation inom Riksförbundet Företagarna.

Här i Sverige bedriver även EMCC, European Mentoring & Coaching Council, viss verksamhet. De certifierar både mentorer och coacher. De har sitt huvudsäte i England och är stora i Europa (ca 5000 medlemmar totalt).

ICC, International Coaching Community, startade 2001 och har drygt 6000 egna medlemmar – de som har gått deras utbildningar. De är alltså inte oberoende på samma vis som ICF och EMCC. Är kopplade till Skandinaviska ledarhögskolan.

Jag skulle vilja föreslå att branschförbunden är de aktörer som visar vägen i denna definitionsfråga och det är dem man som upphandlare ska vända sig till. Branschförbunden arbetar med att kvalitetssäkra yrket genom att definiera professionell coaching, skapa etiska regler, kompetenskriterier och oberoende certifieringsprocesser – allt för att kunden ska känna sig trygg med att få en säker leverans.

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach (MCC), Ledamot i ICF Etiska Råd, ICF Medlem sedan 2002, Fil kand beteendevetare

Vill du bidra i studie om coaching?

Hej

Får vi be om några minuter av din tid?. Dr Jonathan Passmore, engelsk forskare och författare som studerar coaching håller på med en breddstudie över hela Europa. Hans ambition är att samla in så många enkätsvar från 51 olika länder att vi ska kunna göra en jämförande studie med såväl nationella som europeiska värden. Det betyder att är vi tillräckligt många som svarar i Sverige får vi ett resultat för oss som speglar coachbranschen i Sverige och möjlighet att jämföra med andra och med mentorsbranschen. Vi behöver 50 svar i Sverige för att få siffrorna nedbrutna på landsnivå. Vill du vara med och bidra?

Enkäten är på svenska och vänder sig till grupperna coacher, mentorer och inköpare av coaching så sprid den gärna.  Enkäten tar mellan 10-30 minuter att fylla i, beroende på valda alternativ. Dina svar är anonyma. Den som vill delta i utlottning bland de svarande får ange kontaktuppgifter men endast i syfte att nå dig om du vinner.

Länk till enkäten: https://www.henley.ac.uk/executive-education/current-research/

Tack för din medverkan!

Vänliga hälsningar
Lena Gustafsson

God Jul och Gott Nytt År!

keep-calm-an-enjoy-the-holiday

JULEN närmar sig och vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en skönt avkopplande och rejält energigivande ledighet. Njut nuet hur du än väljer att tillbringa helgerna. Var du än är – var där!

Vi vill också framföra ett varmt tack för det fantastiska arbete som lagts ideellt på olika håll. Regionansvariga i Cyber, Göteborg och Stockholm, etikrådet, redaktionsrådet och webb-gruppen för ert engagemang och er hängivenhet till uppdraget. Alla ni andra som på olika sätt var och en i sin roll under året bidragit till att göra ICF Sverige till det de är med aktiviteter, information, kollegiala samtal, meningsutbyten och växande. Tack!

Nu önskar vi er alla
God Jul
och
Gott Nytt År!

Styrelsen

 

 

ICF globalt – vi finns där du behöver oss

Vi har idag ett internationellt arbetsliv där människor, idéer och företag rör sig över gränserna.  ICF har medlemmar i 140 länder. Alla med samma 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Det ger dig som jobbar eller driver företag internationellt en unik trygghet i att välja leverantör. Överallt i världen kan du hitta coacher i området som jobbar utifrån samma grund som du är van vid hemifrån.  Läs hela artikeln här.