Alla inlägg av Lena Gustafsson

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.

Så vet du att du jobbar i en Napoleon-organisation

 

 

 

 

 

 

Sätten vi organiserar oss på kommer att förändra sig mer under de närmsta fem åren än vad de har gjort under de senaste femtio. Så nu gäller det att hänga med.

Vi lämnar de gamla organisationsstrukturerna bakom oss i allt snabbare takt: organisationer som bygger på hierarkier, chefer som behandlar sina anställda som de vore opålitliga barn, där man får feedback i ett årligt medarbetarsamtal, och där man försöker reglera beteenden med policies och kontroll. Låt oss kalla dem Napoleon-organisationer.

Istället är vi på väg in i VOKA-värld. VOKA är en amerikansk akronym som beskriver vår nya värld synnerligen väl:

V – Volatilt: allt rör sig snabbare och i otydligare mönster

O – Osäkert: det som har varit kan inte användas för att förutspå framtiden

K – Komplext: allt påverkar varandra i allt mer komplexa kedjor, t.ex. teknik, ekologi, politik och samhälle etc.

A – Ambivalent: allt är litet dimmigt, och det är svårare att se samband mellan orsak och verkan

För att möta den nya VOKA-världen behöver organisationer vara snabbrörliga och nätverksbaserade, bygga på tillit och självledarskap, bygga på gemensamma värderingar och ett gemensamt syfte, och på ett ständigt experimenterande (snarare än planerande) för att nämna några saker: vi kallar dem VOKA organisationer.

Vi brukar säga att nu möter Napoleon VOKA och vi tror att Napoleon kommer att förlora (igen).

Varför uppstår VOKA-världen just nu? Jo, mycket drivs av digitaliseringen som skapar nya förutsättningar och nya verktyg för att organisera oss. Men också av att det kommer in nya generationer på arbetsmarknaden som har andra värderingar och dessutom möjligheter att ställa andra krav.

Det kommer göra arbetslivet mänskligare och vi kommer bli bättre på att ta tillvara människors potential. Men resan dit är inte lätt eftersom vi ännu inte vet exakt vart vi skall.

Dock är vi alla på en resa mot VOKA just nu. En del är ännu kvar i Napoleons strukturer, en del har kommit nästan helt fram till VOKA. Du kan ju fundera på var just din organisation befinner sig?

Artikelförfattare:​ Henrik Martin,
talare vid ICF Sveriges Stora coachdagen i Stockholm den 5 november.

​Vill du vara med och höra mer? ​Anmäl dig här!

​Coaching – så mycket mer än positivt tänkande

Det finns en utbredd bild av coachning som en hurtig form av peppning där man utan reflektion pushar människor till att tänka positivt och tro på sig själv. Så enkelt är det inte.

Professionell coachning arbetar med så mycket mer än att bara välja att se positivt på saker och visa upp ett glatt ansikte. I den här artikeln kommer jag med hjälp av GROW-modellen, en väldigt vanlig metod inom coachning, att fördjupa bilden av vad som händer i en coachad process.

GROW kan ses som en förkortning av Goal, Reality, Options, What, dvs mål, verklighet, möjligheter och vad.

I arbetet i professionell coachning knyts vilja, nuläge, möjligheter och reella hinder samman. Allt får finnas där och att blunda för svårigheter är inte lösningen, positivt tänkande finns istället med och jobbar tillsammans med realismen.

Coachningen börjar med G:et i modellen. Målet. Genom att inleda med att rikta in sig mot det man vill uppnå skapas en bild av det önskade läget. Det kan sikta högt, handla om att prestera mer, vara bäst, men betydligt oftare om att hantera sin yrkesroll på ett bra sätt, få ihop livspusslet, hitta hur nöjd med mig själv ser ut. Myten om att coachning alltid handlar om att prestera mera kan ha sin grund i en sammanblandning med idrottslig coachning där målet oftare är att tävla och vinna. De professionella coacher som arbetar i yrkessfären, i näringslivet eller som livscoacher jobbar med klientens mål där, och det handlar sällan om att tävla och vinna, oftare om att hantera sig själv och sin omgivning på ett bra sätt i en komplex värld.
Redan i arbetet med att definiera målet kommer reflektionen in. Det kan vara svårare än man tror att tydliggöra för sig själv vad det egentligen är man strävar efter. Vad är det som är viktigt för mig. Vad vill jag uppnå? I arbetet med att formulera det blir den coachade synlig för sig själv, klarare över vad som är egna val och vad som är utifrån inhämtade förväntningar eller andras mål. Coachen arbetar här med så mycket mer än glada tillrop, det är reflekterande frågor för att hjälpa dig se vad som innerst och egentligen är viktigt, på allvar.

Med en klar bild av vad hen vill uppnå just nu, just här, går den coachade sedan vidare in i nästa fas. Reality i GROW-modellen. Det vill säga ett utforskande av nuläget. Hur ser det egentligen ut? Vilka är mina förutsättningar på gott och ont. Med en klar bild av vart man vill komma från målsättningsarbetet tittar man nu på hur verkligheten just nu ter sig. Inte heller här blundar coachen för svårigheterna eller uppmuntrar klienten att göra det. Man arbetar med att komma så nära den verklighet klienten lever i som möjligt och att våga se sina hinder i vitögat. Vad är det som hindrar mig från att vara där jag i målbilden ville vara? Här tittar vi på inre och yttre hinder, det vi tror är sant och det vi har att förhålla oss till i omgivningen. Det kan vara en smärtsam process, det kan vara en period full av aha-upplevelser och omvärderingar, det är en fas av mycket tänkande och klargörande kring sådant som förutsättningar, förpliktelser, motstridigheter och rädslor.

Varför börjar man då med målet och inte med verkligheten? Helt enkelt för att lättare komma åt vad man egentligen vill. Börjar man med att lyfta verkligheten blir den ofta sitt eget ramverk och vi uppfattar den som det möjligas yttre gräns. Genom att börja med att utforska önskningarna och viljan ges friare utrymme att skapa en klar bild opåverkad av förminskande faktorer. Först därefter lägger du i den coachade processen med den verklighet du förhåller dig till och den blir då istället en bild bredvid bilden och det blir möjligt att förhålla sig till dem båda.

När man vet vad man vill uppnå och vad man har idag blir man också klar över skillnaden mellan dem och börjar varar redo att gå vidare till O i modellen, options, möjligheter. Med den här vetskapen om mig själv, om situationen och förutsättningarna. Vilka är mina möjligheter? Coachen hjälper den coachade att lyfta och belysa alternativa vägar, skifta perspektiv och se lösningar ur många olika vinklar.Fokus kan här ligga helt på möjligheterna eftersom hinder och motstånd lagts fram i ljuset i steget innan. Vi vet vad vi har att arbeta med, vi har inte blundat för svårigheterna utan tvärtom tagit med dem i pusslet men vi låser inte blicken där utan går vidare och ser även möjligheterna att komma förbi dem. I coachningen släpper man här ofta lite på den realistiska sidan och låter kreativiteten ta fart, klienten provar olika synsätt, testar olika lösningsmodeller och släpper begränsande tankar för att hitta det möjliga bortom det hen idag ser. Hur vore det om ”om” inte fanns? Vad finns att pröva bortom det jag redan provat?

Och avslutningsvis samlas det hela ned i W som i what, vad? Vad väljer jag? Efter en kreativ och fritt skapande fas tar klienten med sig det som ter sig som de mest användbara lösningarna. Med en högre medvetenhet om sina förutsättningar, med en väl genomtänkt kartbild och förståelse för hur olika val påverkar fortsättningen gör klienten sina val. Vad vill hen göra med det hen nu vet? Ska något göras? Ibland leder förståelse till acceptans och nöjdhet med redan gjorda val. Offerkänslor kan läggas bort, mindervärden kan läggas åt sidan när en trygghet i egna val ger stabilitet. Nu är vi långt ifrån oreflekterande positivt tänkande. Det handlar om en medveten, aktivt väljande person som vågat möta sina rädslor, titta på sina styrkor och svagheter, inventerat sina möjligheter och nu är redo att välja, gå ut och pröva i sin vardag och komma tillbaka till reflektionen.

Ja, coachning handlar om att se möjligheter. Men inte om att blunda för realismen, ignorera begränsningar och blunda för svårigheter. Det är inte bara happy faces och glada tillrop. Din coach är en medmänniska som med kunskap om processen kan och vill följa dig genom tvivel, hinder och motstridiga känslor när du vill förändra något. Som kan hjälpa dig hålla uppe bilden av dig själv som kunnig, kapabel och stark om du själv känner dig liten, svag och ute på djupt vatten men som också kommer att acceptera och stötta dig när du väljer att stanna kvar på stranden och vara nöjd i det som är. Coachning handlar om att ge dig utrymme och stöd att reflektera, att göra medvetna val och genom det hitta din väg.

Lena Gustafsson

ICF Professional Certified Coach

ICF Certifieringsnytt juni 2018

ICFs globala styrelse beslutade i början av året om en rad förändringar i certifieringsprocessen vilka mer eller mindre påverkar samtliga certifieringsnivåer. Förändringarna träder ikraft under 2018 och 2019.

Vi vill med detta separata nyhetsbrev – Certifieringsnytt – uppmärksamma på de kommande förändringarna. I slutet på brevet finns samtliga ändringar.

Dessutom trädde med anledning av GDPR ytterligare en förändring ikraft 24 maj 2018 gällande hur coachtimmarna ska redovisas vid certifieringen.

Ändring från och med 24 maj 2018
Coachtimmar / coachingerfarenhet (coaching experience)
• Coach som söker certifiering ska i själva ansökan intyga att de krav som ICF ställer på coachingerfarenhet uppfylls. Detta ersätter det tidigare kravet på att bifoga sin coachinglog vid ansökan för att på så sätt skydda klientens personuppgifter.
ICF kommer att göra stickprov för att verifiera uppgifterna, så varje coach ska även fortsättningsvis föra en log över sina coachtimmar. För att följa ICFs Etiska riktlinjer och GDPR behöver coachen få tillåtelse av klienten att spara personuppgifterna.

Ändringar från 2018-07-31
Certifiering på ACC-nivå via ACSTH path

• Coach som söker certifiering på ACC-nivå ska skicka in ett inspelat och transkriberat coachsamtal.
Certifiering på ACC eller Professional Certified Coach (PCC)-nivå via Portfolio path
• Coach som söker certifiering på ACC eller PCC-nivå via Portfolio path, behöver ha fullföljt en komplett coachspecifik utbildning, i enlighet med ICF’s definition av coaching, Etiska riktlinjer och Kärnkompetenser, och som ges som ett helt program fördelat över flera tillfällen så det finns utrymme att utvecklas som coach. Det innebär att det inte längre är möjligt att lägga ihop ett antal olika ej ackrediterade timmar och / eller CCE-poäng för att få ihop sin grundläggande coachutbildning.
Certifiering på Master Certified Coach (MCC)-nivå
• Coach som söker certifiering på MCC-nivå kan endast tillgodoräkna sig coachtimmar som genomförts efter att den första grundläggande utbildningen påbörjades. (Vilket redan tidigare gällt för ACC och PCC).
Mentorcoach
• Coach som är certifierad på ACC-nivå ska ha förnyat sin certifiering minst en gång för att kunna agera som mentorcoach.
———————————————————————————————————————–

Samtliga nyheter i certifieringsprocessen under 2018-2019

Ändringar från och med 2018-02-15:
Omcertifiering Associate Certified Coach (ACC)

• Omcertifiering av ACC, för certifieringar som löper ut 2018-12-31, eller senare:
De 10 Mentorcoachtimmarna kan tillgodoräknas som del av de 40 timmar Continuing Coach Education (CCE-poäng) som behövs.
För omcertifiering på ACC-nivå krävs alltså:
o 10 timmar mentorcoaching (min och max)
o Minst 30 CCE-poäng (timmar), varav minst 11 timmar i kärnkompetens (CC-poäng, Core Competence) och minst 3 timmar i coaching-etik

Ändringar från 2018-07-31
Certifiering på ACC-nivå via ACSTH path

• Coach som söker certifiering på ACC-nivå ska skicka in ett inspelat och transkriberat coachsamtal.
Certifiering på ACC eller Professional Certified Coach (PCC)-nivå via Portfolio path
• Coach som söker certifiering på ACC eller PCC-nivå via Portfolio path, behöver ha fullföljt en komplett coachspecifik utbildning, i enlighet med ICF’s definition av coaching, Etiska riktlinjer och Kärnkompetenser, och som ges som ett helt program fördelat över flera tillfällen så det finns utrymme att utvecklas som coach. Det innebär att det inte längre är möjligt att lägga ihop ett antal olika ej ackrediterade timmar och / eller CCE-poäng för att få ihop sin grundläggande coachutbildning.
Certifiering på Master Certified Coach (MCC)-nivå
• Coach som söker certifiering på MCC-nivå kan endast tillgodoräkna sig coachtimmar som genomförts efter att den första grundläggande utbildningen påbörjades.
Mentorcoach
• Coach som är certifierad på ACC-nivå ska ha förnyat sin certifiering minst en gång för att kunna agera som mentorcoach.

Ändring från 2019-02-28
• Coach som söker certifiering på MCC-nivå, måste först vara certifierad på PCC-nivå.

För ytterligare information, se www.coachfederation.org

After work på temat coaching

Internationella coachveckan är ett tillfälle för coacher att lyfta fram och informera om sin bransch. I Linköping var det Mikael Laweby som spred kunskap om denna utvecklingsbransch och hur ICF arbetar med kvalitetssäkring inom den. Vid en after work på kontorshotellet T9 berättade han om coachveckan etik och certifieringar.

 

 

Coaching i Skolan

COACHNING – från nuläge till önskat läge
Brönjaskolan i Boden införde coaching till eleverna för att öka måluppfyllnaden. Samma år slutade alla elever med full måluppfyllelse i år 9.

Redan 2013 påbörjades arbetet med coachning vid Brönjaskolan i Boden. Skolan som är en 7-9 skola med ca 300 elever och 25 pedagoger tog ett nytt grepp. Starten var coachande samtal i år 9, i syfte att öka måluppfyllelsen. I den processen blev det synligt hur värdefullt eleverna upplevde att bli sedda av pedagogerna. Tack vare detta kunde eleverna, såväl 2013, som 2014, sluta grundskolestudierna med full måluppfyllelse.

Mellan åren 2015-2018 har skolan, trots tre rektorsbyten, fortsatt att prioritera ett coachande arbete med eleverna och fortsätta utbildningen av pedagogerna berättar Maria Lund och Daniel Anttila, pedagoger på skolan som även har gått en coachutbildning och är djupt engagerade i coachprojektet. Satsningen har varit värdefull då elever, som varit föremål för coachning, efterfrågat samtal även efter skolbyten. Elever återkommer till skolans pedagoger för att få stöd för coachning på egen hand.

Vid Brönjaskolan är samtliga pedagoger verksamma i coachande förhållningssätt tillika coachande samtal. Detta gäller även rektorerna vid skolan. Återkommande är även kollegial coachning, som omfattar samtlig personal och där tränas och ”vässas” det coachande verktyget.

Skolans organisation bygger på att coachning är en självklar del av skolans verksamhet och det gäller i alla sammanhang, tex. vid schemaläggning, vid planering av dagar för kompetensutveckling och vid rekrytering av ny personal.

Skolan idag brottas med flera dilemman. Däribland det olyckliga med att elever inte orkar med de krav som ställs. Det coachning i grunden visat sig handla om är relationsbygge, i mötet mellan lärare och elev. Vår skola har sett en ny dörr öppnas för att nå de elever som tenderar ”checka ut” ur skolan i förtid berättar de båda engagerade pedagogerna.

Framgång och vinster Brönjaskolan ser med coachning och det coachande förhållningssättet

 

 • Relationsskapande
 • Ökat självförtroende
 • Ökad måluppfyllelse
 • Ökad närvaro

 

 

7-13 maj internationella coachveckan 2018

Nu börjar internationella coachveckan

Har du eller känner du någon som har anlitat en professionell coach?

Sannolikheten att du svarar ja borde vara mycket hög. I över 20 år har coaching varit ett alternativ för den som är frisk och vill utvecklas privat eller i karriären.

Kommande vecka (19) har International Coach Federation, ICF, utlyst som en årligt återkommande vecka där vi som är medlemmar på olika vis lyfter fram värdet av professionell coaching.

ICF är en oberoende yrkesorganisation med syfte att kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar. De har inga egna utbildningar just för att vara fristående. Vi som är medlemmar och certifierade via ICF har sagt ja till att följa deras etiska riktlinjer.

Det är som vi alla vet fritt fram att arbeta som coach. Många av oss som valt att arbeta professionellt med coaching väljer därför att certifiera oss via ICF. Genom certifieringen får vi ett intyg på att någon med högre coachkompetens än oss själva har bedömt vår förmåga att coacha. Certifieringen är giltig endast i tre år därefter måsta man ansöka på nytt. Det finns tre nivåer: ICF Associate Certified Coach (ACC), ICF Professional Certified Coach (PCC) samt ICF Master Certified Coach (MCC). Till den högsta nivån har än så länge 4 % nått.

Själv har jag varit med sedan början av 2000-talet och därmed fått följa hur ett nytt yrke utvecklas! Coach är ett yrke – här kan du läsa mer om just det. Yrket är fortfarande ungt. Utbildningar är fortfarande förhållandevis korta, även de som nu börjar ges via högskolor och universitet. Trots det så är 98 % nöjda enligt Sherpa coaching som årligen (sedan 2005) undersökt bl a värdet av coaching. Här kan du läsa vad mina kunder har fått ut av sin coaching. Som coach har jag förstås egen coach och jag ser det som en stor förmån att ha en professionell partner som helhjärtat och engagerat coachar mig att uppnå det jag har valt att åta mig.

Blir du nyfiken och vill få egen erfarenhet av coaching?

Här hittar du ICF-certiferade coacher över hela landet.

Glada coachhälsningar från Anna Eriksson

ICF Master Certified Coach, Fil kand beteendevetare

0733-508 507, anna@avalona.se

FAKTA

ICF startades 1995 av Thomas Leonard (USA) och har idag 33 711 medlemmar (april-18) i 144 länder, varav 389 i Sverige. Runt om i världen, i 70 länder, finns 130 chapters/lokalkontor.

ICF är i särklass världens största yrkesförbund för coacher. Näst störst är European Mentoring & Coaching Council (EMCC) som startade 1992 med 4 976 medlemmar i 58 länder (dec-17).

 

Varför en ICF-certifierad coach

Det är lätt att få intrycket att coaching är en ogreppbar tjänst som kan innehålla lite vad som helst men det finns vägar att försäkra sig om att den coaching man köper in håller god kvalitet och att man vet vad man får.

Coaching är inom EU en självreglerande bransch och vår internationella organisation ICF har varit starkt drivande i att ta fram det regelverk som ska gälla. Vi vill med denna artikel uppmärksamma dig som upphandlar coacher på vad ICF gör och ge dig fakta om vad som kännetecknar ICF-certifierade coacher och ICF-medlemmar för att ge dig kunskap och fakta så att du kan kvalitetssäkra din upphandling.

Professionella coacher vinnlägger sig om att bli certifierade och medlemmar i ICF (International Coach Federation) eller annan oberoende yrkesorganisation, som t ex EMCC, och betraktar coaching som ett yrke. ICF är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher med syfte att utveckla och kvalitetssäkra yrket. ICF startade 1995 och har drygt 30 000 medlemmar i 140 länder. I Sverige finns en nationell förening som har lokala avdelningar i Stockholm och Göteborg samt ett ”cyberchapter”.

ICF definierar coaching som ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

ICF erbjuder en oberoende certifieringsprocess

Denna sker på tre nivåer med olika krav på coachspecifik utbildning, klienttimmar, handledning samt bedömning av kompetensnivå: ICF Associate Certified Coach (ACC), ICF Professional Certified Coach (PCC) och ICF Master Certified Coach (MCC). Certifieringen behöver förnyas efter tre år. Här ser du kraven för ICFs certifieringsnivåer. 

ICFs medlemmar har en giltig ICF-certifiering eller har minst påbörjat en coachspecifik utbildning som motsvarar utbildningskravet vid ACC-certifiering.

ICF Certifierade Coacher som också är medlemmar i ICF Sverige finner du här.

ICF-certifierade coacher som också är medlemmar i ICF internationellt kan du finna här. Skriv in Sweden som keyword om du söker en svensk coach.

Coachspecifik utbildning

Alla coacher som är medlemmar i och/eller certifierade av ICF har en coachspecifik utbildning som inkluderar de 11, av ICF definierade, kärnkompetenserna för coaching. Här hittar du ICF-godkända utbildningar.

ICF har tagit fram etiska riktlinjer

Alla ICF-certifierade coacher och medlemmar åtar sig att följa dessa.Här kan du läsa dem.

ICF har etiska råd på både nationell och internationell nivå

Etiska rådet i Sverige nås på etik@icfsverige.se och bistår vid meningsskiljaktigheter. ICF Globals etiska råd hittar du här.

ICF samlar forskning om coaching
På ICF Globals webbplats finns en forskningsportal för dig som vill läsa internationell forskning om coaching.

ICF har tydliga riktlinjer för hur dess varumärken får användas för att göra det enkelt för dig att veta vad kvalitetsmärkningen står för. Här finner du information om detta.

Vi hoppas att du med denna information nu vet hur du ska gå tillväga om du vill anlita coacher som redan är kvalitetssäkrade. Lycka till i ett utvecklingsarbete som vi vet ger goda resultat.

Vilka jobb finns kvar om 10 år – fråga en 10-åring!

Vilka jobb finns kvar om 10 år – fråga en 10-åring!

VD för Företagarna, Günther Mårder gästade ICF Sveriges Årsmöte 25 april 2018 med ett fartfyllt och spännande framtidsspan. Undertecknad har fått äran att skriva om det, köpa blommorna och överlämna dem. Efter en kort resumé, för de tre åren vid VD-posten och kommande viktigt arbete för att få företagare att växla upp och våga anställa, så startade trendspaningen.

Genomgående för den stora skillnaden från förr till nu är den snabba teknikutvecklingen och här nämndes automatisering, digitalisering och robotar.

Fråga en 10 – åring

Föreställ dig att en 10-åring frågar dig så här: ”Vad gör du på jobbet?”. Om det är svårt att förklara, svårt att automatisera det du gör – så finns kanske jobbet kvar om tio – femton år. Alltså om tekniken har svårt att kopiera och automatisera arbetet – om inte så kan jobbet vara borta och ersatt med en robot.

Pyramiden plattas ut

I spaningen dök bilden upp av en pyramid som plattas ut och där ett mellanskikt blir större och samtidigt klyftor som ökar. Frågor dök upp om hur man ska balansera utvecklingen och samtidigt driva den.

Vad sätter vi värde på och vad är en tjänst och en vara?

När Günther berättade om hur han släpper ratten och läser tidningen när han kör på motorvägen höjdes temperaturen i rummet. Var kommer våra gränser (mellan människa och teknik) att gå i framtiden kan man fundera över när AI, artificiell intelligens, redan är här. Med emfas betonade Günther hur möjligheten att köpa tjänst, få stöd, bidra till samhällsutveckling genom att fokusera på det man som individ är bäst lämpad för, och sist och allra mest ge utrymme för service och tid. På frågan, till företagare och ledare, när de kikar i backspegeln: Vad är det du ångrar? Så har han aldrig hört någon säga att jag inte jobbat tillräckligt många timmar. Svaret har varit: ”Mer tid med min familj”. Så att köpa oss tid (där andra kan göra det vi själva inte är så bra på) och att få tid spådde han som en kommande statusmarkör.

Coachernas framtid?

Frågan dök upp och då hade redan det digitala landskapet med PR, sociala medier och den idag nödvändiga närvaron där berörts. Han beskrev möjligheten att kombinera en relation med kommunikation IRL (in real life) och digitalt i ett effektivt coachupplägg och sa att det är säkert redan flera av er som jobbar så. Själv har han gedigen erfarenhet genom bl a #företagarpodden.

Att ICF Sverige redan ingår som ett av branschförbunden i Företagarna kändes i de rungande applåderna! Carin H Bladh, för ICF Sveriges Redaktionsråd.

​Coaching som mental träning inom idrotten

Ronnie Carlsson, ICF Associate Certified Coach, har under den gångna hockeysäsongen jobbat som mental tränare för Borlänge Hockey, ett lag i landets tredje division.

Laget nådde sitt bästa resultat på två decennier, men räckte inte hela vägen till avancemang.

Här nedan berättar han, ur sitt perspektiv, hur han upplevde säsongen som avslutades igår, den 15 april 2018.

Bakgrund:

Min coachingkarriär är ung, jag läste grundutbildningen 2015. Då jag tror mera på att låta karriären växa på omdömen från andra än att marknadsföra mig stenhårt, har jag ett ben kvar i mitt tidigare yrke som journalist.

I journalistrollen besökte jag Borlänge Hockey i samband med en träning i januari 2017. Laget hade vunnit grundserien före jul överlägset, men låg i botten av Allettan och förlorade mot lag de under hösten besegrat.

Efter att intervjuerna var gjorda pratade jag vidare med dåvarande tränaren Jeff Jakobs och sportchefen Mats Johansson.

”Det måste sitta här”, sa jag, och pekade på mitt huvud.

”Ett lag kan inte bli så mycket sämre på så kort tid.”

Tränaren och sportchefen höll med. När jag förklarade vilken utbildning jag hade och uttryckte att jag gärna hjälpte laget, svarade Jeff.

”Det låter väldigt intressant och jag ser gärna att du jobbar med laget. Men jag vill inte att du kommer in i nuläget. Det skulle ge signaler om att vi kört fast och inte har flera lösningar. Det skulle skapa mera oro. Men vi tror att vi har nycklarna att lösa situationen. Däremot kan vi diskutera vidare inför nästa säsong att ha dig med för att undvika en sådan här svacka.”

Laget ryckte upp sig under februari men var aldrig nära att nå kvalserien till Allsvenskan. Jeff Jakobs lämnade klubben för att bli tränare i Norge (där han förra veckan vann mästerskapet) och jag trodde att möjligheten var förbi.

Några veckor in i april hade Mats Johansson gjort klart med nya tränare, Dennis Hall och Mikael Andersson. På vinst och förlust ringde jag honom och hörde om intresset av mental coaching fortfarande fanns. Han diskuterade saken med tränarna och de bjöd in mig till ett möte.

Vi kom ganska snabbt överens om att testa en säsong med en kombination av teamcoaching och individuell coaching.

Uppstarten:

Under maj och juni hade jag uppstartssamtal individuellt med alla spelare och tränarna. De fick också skriva under en överenskommelse som såg ut som coachingöverenskommelserna brukar se ut, med tillägget att jag skulle rapportera till tränarna och sportchefen vilka ämnen vi pratade om under våra coachingsamtal. Samtalen innehöll inte så mycket coaching, men var väldigt givande intervjuer då jag fick veta vad spelarna individuellt önskade bli bättre på och de fick en bild av vad coaching är.

Vad som var intressant var att mer än halva truppen, 18 spelare, hoppades kunna ta ledande roller i laget. Ett tag var jag faktiskt orolig att det skulle leda till problem, men det skulle visa sig vara en obefogad oro. Spelarna har fått olika roller av tränarna för att göra laget så komplett som möjligt och de flesta har accepterat rollerna och blivit ledande i laget genom att utveckla sina spetsegenskaper.

Helgen före midsommar 2017 hade vi första gruppcoachingsamtalet. Vi pratade om målsättning inför säsongen. I de individuella samtalen kom det fram att alla utom ett par stycken tydligt uttalade att de ville spela på en högre nivå. Vissa hade det redan som ett mål, andra hade det som en dröm.

Coachingen handlade om hur man gör en vision eller en dröm till ett realistiskt mål, hur man gör målet mätbart och vilka delmål man ska ha längs vägen.

Arbetet var igång.

Hösten:

Det var många nya spelare i laget, det var nya tränare och det var ett nytt spelsystem. Att förvänta sig framgång på en gång när man bygger ett nytt lag är naivt.

Både försäsongen med träningsmatcher (augusti–september 2017) och grundserien (september–december 2017) följde samma mönster. Det började skakigt med flera förluster och inget vidare samspel för att sakta men säkert bli bättre.

Samtidigt som lagets spel successivt förbättrades fram till jul hade jag två–tre individuella coachingsamtal med alla spelare och de som hade tydliga detaljer som de ville bli bättre på, en tydlig agenda som vi säger i coachvärlden, lyckades också hitta lösningar på hur de skulle gå tillväga för att utvecklas i den riktning de ville.

Vi hade också ett par gruppsamtal, bland annat om vilka krav individerna kunde ställa på varandra inom gruppen. Oavsett om det är en grupp svetsare, akademiker eller idrottsmän kommer det alltid finnas olika personligheter i gruppen och även om gruppen har ett gemensamt mål så kommer individerna förespråka olika vägar till målet. Att gemensamt komma överens om en tydlig handlingsplan är viktigt för att nå resultat.

Laget slutade fyra i Hockeyettan Västra efter en stark avslutning och kvalificerade sig för Allettan Norra efter jul – det första delmålet var uppnått.

Våren:

Resultatet av hårt arbete med en tydlig spelidé och tydliga mål kom som ett brev på posten. Laget vann serien utan att egentligen vara hotat de sista veckorna av densamma – andra delmålet var uppnått.

Under den första månaden av Allettan blev också truppen i princip klar. Inom hockeyn är det alltid stor omsättning på spelare. När den stora flyttcirkusen drog igång i början av februari satt Borlänges ledning lugnt och tittade på. De spelare som tagit laget så långt skulle få förtroendet att försöka ta det sista steget genom kvalet också. Ingen spelare lämnade den sista månaden men en spelare lyftes in för att komplettera truppen precis före deadline för övergångar.

De spelare som kom in i truppen efter nyår fick ingen individuell coaching då jag och lagledningen gemensamt ansåg att processen att förändra något snarare kunde försämra än förbättra prestationen på kort sikt och det var kort tid kvar av säsongen. Däremot skulle jag finnas där som ett bollplank för de nya ifall några hjärnspöken dök upp.

Alla spelare som funnits med sedan hösten hade jag avslutande coachingsamtal med och efter att Allettan var färdigspelad hade vi också ett nytt gruppsamtal där gruppen satte upp mål för kvalspelet och genom öppna frågor gemensamt kom överens om vad som krävdes av gruppen tillsammans för att uppnå målen.

Kvalspelet:

Att avancera en serie i hockey är otroligt invecklat. Från Hockeyettan till allsvenskan ska du:

 • Komma bland de fem första lagen i grundserien (det finns fyra grundserier: norra, östra, västra och södra). De 20 lag som lyckas med det delas upp i två serier, Allettan norra och södra.
 • Komma bland de åtta bästa lagen i Allettan för att få spela play off (utslagsmatcher) i tre steg till kvalserien. Vinnarna av de båda serierna möts i en final, där segraren är klar för kvalserien medan förloraren går in i play off steg tre. Tvåorna och treorna i Allettan går in i play off steg 2.
 • Komma bland de två bästa lagen i kvalserien som består av fyra lag från Hockeyettan och de två sista från allsvenskan.

Hockeyettanfinalen spelades mellan Borlänge och Huddinge i bäst av tre matcher. Det behövdes bara två. Laget gjorde precis vad som sagts när målsättningen för kvalspelet sattes upp och vann två raka – ännu ett delmål var uppnått.

Inför kvalserien visste alla att varje match skulle bli jämn och att det skulle krävas topprestationer av alla för att nå hela vägen till allsvenskan, vilket varit en dröm nio månader tidigare men som förvandlats till ett mätbart mål och nu var så nära att man kunde ta på det.

Under de tio omgångar som spelades på drygt tre veckor kämpade laget intensivt utifrån de riktlinjer som satts upp och hade möjlighet att nå målet fram till tio minuter återstod av den nionde matchen.

Så nära spel i landets näst högsta serie som Borlänge var den här säsongen har laget inte varit sedan seriesystemet gjordes om 19 år tidigare.

Coachingen under kvalserien bestod av att finnas tillgänglig när någon gick i en tankefälla och det blev ett par coachande samtal under de sista veckorna.

Sammanfattning:

I skrivande stund har varken utvärdering av coachingen eller lagets prestation hunnits med.

Jag själv har bara börjat tankearbetet kring mina teorier varför slutmålet inte nåddes, även om det var nära, och har ingen slutsats att komma med redan dagen efter kvalspelet avslutats.

Däremot har jag funderat mycket kring hur laget och dess individer utvecklats under de elva månader jag har haft förmånen att jobba med dem.

Den största delen i utvecklingen ligger såklart hos spelarna själva, deras vilja, engagemang och hårda arbete för att bli bättre och få spela på en högre nivå. Flera av dem kommer också nå en högre nivå i framtiden – det är jag övertygad om.

En annan stor del ligger i föreningens struktur i att våga involvera flera och dela upp ansvaret. Jag tror att tack vare Jesper Gillerås bidrag som fystränare, Adde Melins insatser som fysioterapeut och min del som mental tränare, så har tränarna fått mer tid och energi att lägga på det rent taktiska och spelmässiga kring vad som händer på isen under träningar och matcher.

Den kombinationen upplever jag har skapat ett framgångsrikt lag.

Några av ämnena jag coachat spelarna i är:

 • Hur bryter jag min måltorka?
 • Det går bra nu, hur ska jag göra för att go with the flow och inte sväva iväg?
 • Hur ska jag göra för att våga fråga tränarna om min roll?
 • Hur ska jag tänka inför match för att ha rätt nivå av anspänning?
 • Jag har tankar och idéer men svårt att prata inför grupp, kan du hjälpa mig?
 • Jag har varit skadad och vill snabbt tillbaka, hur ska jag tänka för att inte gå på för hårt med rehabträningen?
 • När jag är inne på ett baklängesmål sitter det i skallen nästa byte och så hamnar jag i en ond spiral, hur kan jag bli bättre på att släppa det?

Individuella idrottare har länge jobbat med coacher som mentala tränare, men i lagidrott är det vanligare att jobba utan dessa. Istället har det historiskt sett plockats in idrottspsykologer som Rune Gustafsson och Kjell Enhager med flera när det har krisat.

Min slutsats är att det är samma princip inom företagsvärlden, idrottsvärlden och livet i stort. Så länge det går bra tänker väldigt få på coaching, men när allt rasar samman behövs vård i form av psykolog- eller terapeuthjälp. Den parallellen är lätt att dra.

Coaching hjälper till att förebygga innan det behöver gå så långt.

Hur hanteras de etiska reglerna mellan coacher?

ICF Cyber Chapter Sverige är ett webbaserat forum och en lättillgänglig mötesplats för alla medlemmar i hela Sverige. En kanal för dialog, utveckling och utbildning.

Etiska rådet håller webbinar två gånger om året och idag var ämnet ”hur hanteras de etiska reglerna mellan coacher?”.

Som utbildade och certifierade coacher genom ICFs kärnkompetenser är vi vana att prata om etik och förhållningssätt gentemot kund för att skapa tydlighet och tillit i coachingprocessen.

ICFs etiska riktlinjer är utformade i linje med ICFs kärnvärden och ska tillämpas i alla relationer med coachklienter, coachkollegor, coachstudenter, mentorcoaching och handledning av coacher.

I veckans möte diskuterade vi etiska riktlinjer och samverkan coachkollegor emellan. Hur bemöter vi varandra som kollegor när problem uppstår?

Utifrån vardagliga och konkreta frågeställningar som vi kan stöta på i olika uppdrag och samarbeten, reflekterade vi runt olika frågeställningar och dilemman. Vi reflekterade runt frågan vad som händer med förtroendet för coachyrket på lång sikt, om vi inte arbetar etiskt när våra personliga värderingar kolliderar och problem uppstår.

Genom att sätta ord på och synliggöra dilemman skapar vi medvetenhet för förtroendefulla, professionella och kollegiala relationer.

Etiska rådets nästa möte är den 12 juni för ICFs medlemmar